Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Centrum voľného času, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady, iné kritéria a požiadavky:
• vzdelanie podľa § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – najmenej úplne stredné odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca,
• zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti.
Ďalšie požiadavky
Mesto Dubnica nad Váhom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Centra voľného času, Pod hájom 1356, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania (v prípade dosiahnutého vysokoškolského vzdelania druhého stupňa priložiť aj štátnicové vysvedčenie),
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti vydané zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná činnosť pedagogického zamestnanca,
• písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogického zamestnanca,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
• čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) alebo ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Termín a miesto podania žiadosti:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi žiadame doručiť v zalepenej obálke poštou na adresu:
Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
alebo osobne do podateľne Mestského úradu, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom.

Obálku označte „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka CVČ – neotvárať!“ .

Termín doručenia žiadosti: do 08.06.2022

Termín a miesto výberového konania:
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum voľného času
Pod hájom 1356
01841 Dubnica nad Váhom
www.cvcdub.edu.sk
0424422765
Kontaktná osoba
Mgr. Michaela Masrnová
0424455771