Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Kamenná Poruba

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 474/5, Kamenná Poruba
Aprobácia
Anglický jazyk, Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
174
Platové podmienky
podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č. 4.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné užívateľské programy Office, internet - pokročilý
Vzdelanie
 VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020,
 zdravotná spôsobilosť,
 bezúhonnosť,
 ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
 písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov (v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 5. 6. 2022 na adresu: ZŠ s MŠ Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba alebo elektronicky na email: [email protected] .

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 474/5
01314 Kamenná Poruba
www.zskamennaporuba.edupage.og
0415498344
Kontaktná osoba
Zuzana Maniaková
0911623223