Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Želiezovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierová 67, Želiezovce
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
481
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať Zákon č. 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, MS Word, MS Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Výhodou je aprobácia anglický jazyk s jedným z nasledovných predmetov: nemecký jazyk, informatika, matematika.

Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 životopis vo forme Europass,
 doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a v požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor elektronicky, prípadne telefonicky.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania zaslať emailom na adresu: [email protected] do 30.05.2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Mierová 67
93701 Želiezovce
zszeliezovce.edupage.sk
0367711123,0904047164
Kontaktná osoba
Mgr. Petra Tomašovičová
0904047164