Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Drienovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Drienovec 44, Drienovec
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
141
Platové podmienky
- podľa zákona č. 553/Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- splnenie kvalifikačných predpokladov a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- motivačný list,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Od úspešného uchádzača sa pred uzavretím pracovného vzťahu bude vyžadovať:
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§9 a §16 ods. (1) a ods. (2) zákona č. 138/3 2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Drienovec 44
04401 Drienovec
www.zsdrienovec.edupage.org
0554607256
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Bernáthová
0903655220