Predmet

Riaditeľ

Školská jedáleň, Košice-Západ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kežmarská 28, Košice-Západ
Termín nástupu
10.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
1053
Platové podmienky
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške tarifného platu 830,50 €.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:
- minimálne úplné stredné vzdelanie v odbore výživy,
- zdravotná spôsobilosť,
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.,
- najmenej 5 rokov praxe v oblasti školského stravovania,
- znalosť právnych predpisov v oblasti školského stravovania,
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
Ďalšie požiadavky
Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na funkciu
riaditeľa Školskej jedálne Kežmarská 28, 040 11 Košice
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška do výberového konania,
- vyplnený osobný dotazník,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overená kópia dokladov o vzdelaní
- potvrdenie preukazujúce odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť,
- žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe),
- písomne spracovaný návrh koncepcie školského stravovania v rozsahu 1-2 strán / A4,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín podania prihlášky: 03. 06. 2022
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:
Magistrát mesta Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Na obálke uveďte meno odosielateľa a „Výberové konanie na funkciu riaditeľ Školskej jedálne Kežmarská 28, Košice - NEOTVÁRAŤ“

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školská jedáleň
Kežmarská 28
04011 Košice-Západ
6423 492
Kontaktná osoba
Monika Beregszásziová
0556419900