Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vsetínska 36, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
206
Platové podmienky
Tarifný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a praxe, k základnému platu zamestnanca sa vyplácajú všetky zákonné príplatky.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
- bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
- ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
- znalosť príslušnej legislatívy,
- osobné a morálne predpoklady - flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, kooperatívnosť, komunikatívnosť, umelecký talent,
- absolvovanie výberového konania pohovorom
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti. Na účely preukázania bezúhonnosti v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov víťazný uchádzač je povinný predložiť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov v zmysle § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- kópie dokladov o vzdelaní – úspešný uchádzač predloží po výberovom konaní overené kópie dokladov o vzdelaní,
- kópie o absolvovaní ďalšieho vzdelávania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace),
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorý je dostupný na stránke školy:
https://www.msvsetinska.sk/wp-content/uploads/S%C3%BAhlas-so-SO%C3%9A_uch%C3%A1dza%C4%8Di-%C5%BEivotopisy-3.pdf.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:
- 24. 06. 2022 do 1200 hod. na adresu: Materská škola, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej: „ Výberové konanie učiteľka MŠ – neotvárať!“.
- Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
- Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Termín výberového konania:
1. 7. 2022, o 800 hod. v Materskej škole, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa.
Pozvánky nebudú posielané, výberového konania sa môže zúčastniť každý, kto v termíne odovzdal všetky požadované doklady a spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Vsetínska 36
06401 Stará Ľubovňa
www.msvsetinska.sk
0524321587
Kontaktná osoba
Zuzana Vyšňovská
0911671123