Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Škultétyho 10, Košice-Staré Mesto
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
600
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné digitálne kompetencie, napr. MS Office
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov, v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme učiteľa ANJ ideálne v kombinácii s ďalším aprobačným predmetom.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- motivačný list v anglickom jazyku
- štruktúrovaný profesijný životopis
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z
- fotokópie dokladov o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 z.z.
Uchádzači budú po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov pozvaní na ústny pohovor. Súčasťou výberového konania je prezentovanie otvorenej hodiny a zúčastnenie sa na následnom rozbore.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského
Škultétyho 10
04001 Košice-Staré Mesto
www.egjak.sk
0556815611,0556815610,0556815613
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Ilavský
+421556815610