Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Veľký Šariš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 531/29, Veľký Šariš
Aprobácia
Fyzika, Chémia, Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
482
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• životopis
• motivačný list
• súhlas so spracovaním údajov podľa Zákona č. 18/20218 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• kópie dokladov o ukončenom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (len u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať odpis z registra trestov podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.)
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pred nástupom do zamestnania).
Termín posielania žiadostí je do 01. 06. 2022.
Pohovory sa uskutočnia do 15. 06. 2022.
Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Žiadosti do výberového konania je možné doručiť poštou na adresu: Základná škola Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš alebo na uvedený email.
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba úspešných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 531/29
08221 Veľký Šariš
www.zsvsaris.edu.sk
0517762718
Kontaktná osoba
Mgr. Alena Vargová
0517762718