Predmet

Riaditeľ

Evanjelická základná škola, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy pre:

EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PALISÁDY 57, BRATISLAVA

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 9 ods. 1 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

• kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:
• spôsobilosť na právne úkony
• poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve na školách s právnou subjektivitou, o základná znalosť legislatívy evanjelického cirkevného školstva
• člen ECAV
• usporiadaný rodinný život
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
• anglický alebo nemecký jazyk
• znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. doklady o vzdelaní,
3. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.),
4. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
5. návrh koncepcie rozvoja školy,
6. profesijný životopis,
7. potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti,
8. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
9. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
10. stanovisko domáceho zborového farára,
11. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
12. súhlas so zverejnením predloženého návrhu koncepcie rozvoja školy a životopisu uchádzača, resp. ich častí (za účelom ich zverejnenia v prípade dopytov zo strany verejnosti)

zasielajte do 8.6.2022 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ EZŠ BA – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Námestie SNP 5, 960 01 Zvolen. Kontaktná osoba: Ing. Žilinčík, [email protected]

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.

Vo Zvolene 9.5.2022Ing. Renáta Vinczeová Mgr. Ján Hroboň
dozorkyňa ZD ECAV biskup ZD ECAV


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická základná škola
Palisády 57
81106 Bratislava-Staré Mesto
www.ezs.ba
0252967389
Kontaktná osoba
Ing. Roman Žilinčík
+421907213000