Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Programovanie automatizačných zariadení
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
462
Platové podmienky
Platové zaradenie a plat:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 1 100 € mesačne podľa počtu rokov praxe uchádzača, osobného ohodnotenia, počtu nadčasových hodín a ochoty ďalej sa vzdelávať.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné odborné požiadavky: znalosť práce s počítačom, algoritmické myslenie a ovládanie princípov programovania mikroprocesorov a iných programovateľných systémov
Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a ďalšie predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
• podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odboroch elektrotechnika, elektronika, automatizácia, kybernetika alebo IT technológie,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
• ovládanie štátneho jazyka.

Rozšírené požiadavky:
• základná znalosť programovania mobilných aplikácií,
• ovládanie inteligentných technológií,
• výhodou je ukončenie doplnkového pedagogického štúdia.

Osobnostné predpoklady:
• komunikačné schopnosti, kultivovaný písomný a slovný prejav,
• analytické a logické myslenie, kreativita,
• aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu.

Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, e-mailom, alebo osobne doručiť na adresu: SPŠ technická, Hviezdoslavova 6,
052 01 Spišská Nová Ves, e-mail – [email protected] najneskôr do 25.05.2022.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí zároveň splnia kvalifikačné a odborné požiadavky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6
05201 Spišská Nová Ves
www.spst.sk
0534466249
Kontaktná osoba
Ing. Martin Kokoruďa, zástupca riaditeľa školy
053 4466249