Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Predajná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 418, Predajná
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
177
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.: základná zložka platu: 8. platová trieda s príplatkom za riadenie a možnosťou priznania osobného príplatku
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, MS Office
Vzdelanie
podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre daný druh a typ školy,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5 zákona č.596/2003 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (v zmysle § 6 zákona č. 138/2019 Z. z.)
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
• údaje k preukázaniu bezúhonnosti* / Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. treba predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a), a §13 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov. Odpis sa vyžaduje iba od úspešného kandidáta.
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné požiadavky:
• osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, podľa §15 a §15a zákona č. 138/2019 Z.z.
• zdravotná spôsobilosť, podľa § 16 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z.
• ovládanie štátneho jazyka, podľa § 17 ods.1a 2 zákona č. 138/2019 Z:z.
• ovládanie príslušnej legislatívy,
• počítačové znalosti a zručnosti- nástroje Microsoft Office, elektronická komunikácia, internet,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť

Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v termíne do: 31.5.2022 na adresu: Obecný úrad Predajná, Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a s označením: „Výberové konanie – ZŠ s MŠ Predajná – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, v prípade osobného doručenia pečiatka podateľne vyhlasovateľa.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 418
97663 Predajná
zspredajna.edupage.org
0486192135
Kontaktná osoba
Tatiana Čontofalská
0905984229