Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Fulianka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Fulianka 9, Fulianka
Termín nástupu
9.6.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
10
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Obec Fulianka, v zastúpení Miroslavom Leškom, starostom obce, podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

V Ý B E R O V É K O N A N I E

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy vo Fulianke

Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady a iné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z.,
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c) zákona č. 138/2019 Z. z,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- organizačné a riadiace schopnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška do výberového konania,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v rozsahu 1 - 2 strán/A4,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- odpis z registra trestov,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe prihlášky,
- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c), e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania:
- Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo poštou do: 24. mája 2022 do 15.30 hod.

na adresu zriaďovateľa: Obec Fulianka, Obecný úrad č. 3, 082 12 Kapušany
- v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom:
„VK na funkciu riaditeľa MŠ Fulianka - NEOTVÁRAŤ".

Termín, miesto a čas výberového konania oznámi rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a doložia všetky požadované doklady. Zároveň ich pozve na výberové konanie.

Vo Fulianke dňa: 3.5.2022

Miroslav Leško, v. r.

starosta

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Fulianka 9
08212 Fulianka
0517941046
Kontaktná osoba
Anna Kačmárová
421517941211