Predmet

Zástupca riaditeľa

Základná škola s materskou školou, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J.V.Dolinského 2, Martin
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
284
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Iné kritéria a požiadavky:
- absolvovanie prvej atestácie
- minimálne 5 rokov praxe ako samostatný pedagogický zamestnanec
- osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č.138/2019 Z. z.
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z.
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 5 zákona . 138/2019 Z. z.
- aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet, mail)
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
- znalosť školskej legislatívy
Zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis - overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
- osvedčenie o 1. atestácií
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti
Lehota na predkladanie žiadostí:
Požadované doklady je potrebné doručiť písomne do 20.5. 2022 do 12.00 hodiny v zalepenej obálke na adresu: Základná škola s materskou školou , J.V.Dolinského 2, 036 08 Martin s označením „Výberové konanie na zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu “

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
J.V.Dolinského 2
03601 Martin
www.zsdolinmt.edupage.org
0434281423
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Hrozienčik
+421 910 800 250