Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Gbeľany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Urbárska 139/1, Gbeľany
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
52
Platové podmienky
Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s počítačom (internet, word, excel)
Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej
kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca (v zmysle § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
Ďalšie požiadavky
- splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
- minimálne päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní (prosíme predložiť aj maturitné vysvedčenie)
- doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (v zmysle § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z. z.)
- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (doklad o pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca a buď pracovný posudok vydaných predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca)
- profesijný štruktúrovaný životopis (s uvedením kontaktných údajov)
- písomný návrh koncepcie rozvoja predmetnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti (v zmysle §15 zákona č. 138/2019 Z. z.)
- čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa §3 ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 03.06.2022 na adresu:
Obecný úrad Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
(pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Obálku označte heslom " VK riaditeľ MŠ Gbeľany - NEOTVÁRAŤ ".

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Urbárska 139/1
01302 Gbeľany
0415980365
Kontaktná osoba
Janíčková Emília
0417649962