Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Podhorie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Podhorie 327, Podhorie
Termín nástupu
1.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
46
Platové podmienky
Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s počítačom (internet, word, excel)
Vzdelanie
-kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca (v zmysle § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)

-prvá atestácia podľa zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania, práca s počítačom (internet, word, excel),
-znalosť legislatívy,

-riadiace a organizačné schopnosti,

-bezúhonnosť,

-zdravotná spôsobilosť,

-predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
Ďalšie požiadavky
Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

overené doklady o vzdelaní (prosíme predložiť aj maturitné vysvedčenie),

doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (v zmysle § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z.z.),

potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (doklad o pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca a buď pracovný posudok vydaný predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca),

profesijný štruktúrovaný životopis,

návrh koncepcie rozvoja materskej školy (cca 4 strany),

preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,

čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,

čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov,

súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať alebo osobne odovzdať na adrese:

Obec Podhorie

Podhorie 50

013 18 LietavaObálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie riaditeľ MŠ Podhorie – NEOTVÁRAŤ!“

Termín uzávierky prihlášok je 29. decembra 2022 o 12.00 hod.


Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

Anton Chobot starosta obce
http://www.obecpodhorie.info/article/default/3485

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Podhorie 327
01318 Podhorie
0910899898
Kontaktná osoba
Anton Chobot
+421910987898