Predmet

Riaditeľ

Základná umelecká škola, Gelnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lutherovo nám. 1, Gelnica
Termín nástupu
1.7.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
265
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť PC
Vzdelanie
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Ďalšie požiadavky
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c) zákona č. 138/2019 Z. z,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- organizačné a riadiace schopnosti.

Požadované doklady :
- písomná prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní
- potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej umeleckej školy
v rozsahu 1 - 2 strán/A4,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov. Odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3
ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi a prílohami doručte poštou resp. osobne do 11. mája 2022 do 14.00 hod. na adresu : Mestský úrad, Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica.

Obálku označte „Výberové konanie Základná umelecká škola, Lutherovo námestie č. 1, Gelnica Neotvárať“.

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ v zmysle zákonnej lehoty prihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Lutherovo nám. 1
05601 Gelnica
www.zusgelnica.sk
0534821453,0911225468
Kontaktná osoba
Monika Lorincová
0534814104