Predmet

Riaditeľ

Stredná odborná škola beauty služieb, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Račianska 105, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
1.7.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
266
Platové podmienky
- Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od € 1 700 až € 2 400.
- K funkčnému platu zároveň môžu byť 2-krát ročne poskytnuté odmeny do výšky 13. a 14. platu na základe hodnotenia výsledkov práce riaditeľa.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
- vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požadované predpoklady:
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia
výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka (anglického, nemeckého),
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, vítaná je prax v práci
s projektami, prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového
tímu,
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy.

Požadované doklady k prihláške:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov, vo forme Europass (formulár je možné stiahnuť na:
https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae),
- kópia dokladov o vzdelaní (originál k nahliadnutiu je nutné priniesť na výberové konanie),
- motivačný list,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca,
- písomné odporučenie dvoch inštitúcií/odborníkov z oblasti školstva do funkcie riaditeľa školy,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15
ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy rozšírený o návrh ďalšieho smerovania školy v kontexte úzkej spolupráce a využitia synergií medzi SOŠ beauty služieb na Račianskej 105 a SOŠ kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej 2, obidve so sídlom v Bratislave, s ohľadom na perspektívu fungovania stredných odborných škôl podobného, resp. rovnakého zamerania a rozvoja odborného školstva v Bratislavskom samosprávnom kraji (SWOT analýza, návrh zamerania a budúceho smerovania školy,
návrh rozvoja partnerstiev, celoživotného vzdelávania a konceptu otvorenej školy so zameraním na využitie možností školskej infraštruktúry aj mimo školského vyučovania, plán rozvojových aktivít školy, zdroje financovania navrhovaných aktivít či riešení, očakávaný prínos realizácie navrhnutej koncepcie, atď. – rozsah max. 5 strán),
- potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a
ostatných požadovaných dokladoch,
- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
- V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve vyhlasuje výberové konanie Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy. Výberovou komisiou je príslušná rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
- Nárok na jazykové vzdelávanie a ďalšie benefity vyplývajúce
z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- Predpokladaný nástup do funkcie: 1.7.2022/podľa dohody.
- Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
- Informácie o škole získate na stránke príslušnej školy alebo priamo
v nej.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 19. apríla 2022 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, Bratislava - NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Odbor školstva, mládeže a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25.

Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese [email protected] alebo na tel. čísle 02/48264817, príp.
na e-mailovej adrese [email protected] a na tel. čísle 02/48264127.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené elektronicky. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a budú im predložené materiály vrátené späť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola beauty služieb
Račianska 105
83102 Bratislava-Nové Mesto
www.sosracianska.sk
44459536
Kontaktná osoba
Oľga Zaťková
0248264817