Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
320
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Stredné vzdelanie (vrátane nižšieho stredného odborného vzdelania) a
povinnosť počas trvania pracovnej zmluvy absolvovať vzdelávanie pre
pomocných vychovávateľov. Vzdelávanie je hradené z finančných
prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.
Ďalšie požiadavky
Jedná sa o nepedagogickú pracovnú pozíciu vykonávanú pomocným vychovávateľom. Program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Pomocný vychovávateľ bude podľa pokynov učiteľov materskej školy (MŠ Letná) pomáhať pri:
- adaptácii detí na prostredie materskej školy,
- komunikácii s deťmi a ich zákonnými zástupcami,
- prekonávaní jazykových bariér,
- prekonávaní architektonických bariér,
- činnostiach zabezpečujúcich životosprávu (osobná hygiena,
stravovanie, odpočinok),
- obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo
odpočinok,
- zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu
vonku a pri napr. sezónnych činnostiach, pri preprave hromadnými
dopravnými prostriedkami,
- udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania,
- iných činnostiach súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho
programu
Kontaktovať budeme vybraných záujemcov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Riazanská 75
83103 Bratislava-Nové Mesto
www.zsriazanska.sk
+421244253122
Kontaktná osoba
Mgr. Veronika Macháčová
+421903761016