Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Vyšná Šebastová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vyšná Šebastová 94, Vyšná Šebastová
Termín nástupu
15.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
33
Platové podmienky
Mzda bude určená v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej 915 €.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:
1) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z.,
3) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
4) bezúhonnosť,
5) zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť),
6) osobné a morálne predpoklady,
7) komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
8) ovládanie štátneho jazyka,
9) písomné predloženie návrhu koncepcie rozvoja na 5 rokov MŠ, Vyšná Šebastová 94,
10) požiadavka najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy ukončiť funkčné vzdelávanie.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon funkcie riaditeľa, prípadne potvrdenie príslušného lekára,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise,
• súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť/zaslať v zalepenej obálke do 30. apríla 2024 do 14:00 h (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) na adresu:

Obecný úrad Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov.

Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE RIADITEĽ MŠ – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne nebudú do výberového konania zaradené. Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Vyšná Šebastová 94
08006 Vyšná Šebastová
https://73880110.edupage.org/
0517765907,0517767127
Kontaktná osoba
Mgr. Marián Beluško
0905227943