Predmet

Asistent učiteľa

Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kláštorné nám. 1, Malacky
Termín nástupu
7.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
498
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
-dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Nástup možný ihneď
Osobnostné predpoklady
- veľmi dobré komunikačné schopností
- schopnosť nachádzať kreatívne spôsoby spolupráce so žiakom
- zodpovednosť, flexibilita, dôslednosť, trpezlivosť, tvorivosť
- ochota pracovať na sebe
- empatia a schopnosť porozumieť a rešpektovať rôzne spôsoby učenia sa žiaka v závislosti od psychických, fyzických a sociálnych podmienok
- poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
Náplň práce
- spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
- uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka
- spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa ( podľa pokynov učiteľa usmerňovanie žiaka pri práci na hodine, uistenie sa o pochopení zadaní, motivácia k sústredenej práci, zabezpečenie záznamu o domácich úlohách, projektoch, iné formy spolupráce podľa potreby vyučujúceho)
- pomáhanie pri príprave učebných pomôcok
- oboznámenie sa s postavením žiaka v triede, jeho akceptácia, napomáhanie v komunikačných konfliktoch, posilnenie sebadôvery a vzťahových kompetencií žiaka vhodným spôsobom
- kreatívne a flexibilne hľadať nové spôsoby práce so žiakom na hodine v záujme zvládnutia učiva a dosiahnutia maximálneho využitia potenciálu žiaka a jeho napredovania
- účasť so žiakom na všetkých aktivitách a činnostiach, ktoré sú v rámci vyučovania organizované školou
- úzka spolupráca s ostatnými členmi inkluzívneho tímu v záujme napredovania žiaka
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu [email protected] , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky)
K žiadosti je potrebné priložiť:
- profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1
90101 Malacky
www.csmalacky.sk
0347723803
Kontaktná osoba
Daniel Masarovič
0917 350 117