Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Kozárovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kozárovce 927, Kozárovce
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
215
Platové podmienky
- určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
- iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:

• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:
ZŠ s MŠ Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce s označenou obálkou – MŠ KOZÁROVCE alebo mailom na adresu: [email protected]

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraní uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Kozárovce 927
93522 Kozárovce
zskozarovce.edupage.org
0366340480
Kontaktná osoba
Ivana Švoliková
0366340480