Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Kamenná Poruba

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 474/5, Kamenná Poruba
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
174
Platové podmienky
Podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č. 4.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežné užívateľské programy a internet
Vzdelanie
VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie podmienky:
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením
dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných
údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 25. 1. 2022 na adresu: ZŠ s MŠ Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba alebo elektronicky na email: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 474/5
01314 Kamenná Poruba
www.zskamennaporuba.edupage.og
0415498344
Kontaktná osoba
Zuzana Maniaková
0911623223