Riaditeľ

Súkromná materská škola créme de la créme, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štúrova 44, Košice-Juh
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet,word...
Vzdelanie
•odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• vykonanie I. atestácie ,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z.,
• osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c) zákona č. 138/2019 Z. z,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť
používať slovenský jazyk v úradnom styku,
• organizačné a riadiace schopnosti
Ďalšie požiadavky
Sme dvojtriedna súkromná materská škola, ktorá hľadá do svojho kolektívu skvelého pedagóga s chuťou sa rozvíjať a venovať sa deťom, ktorý by bol zároveň aj dobrým riaditeľom. Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania,
• overená kópia dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
• potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v rozsahu
• 1 - 2 strán/A4,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c), e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle
• zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Všetky potrebné doklady prosím zasielať na adresu : créme de la créme,s.r.o.
Štúrova 44
Košice 040 01

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola créme de la créme
Štúrova 44
04001 Košice-Juh
www.mssturova.sk
0918757178
Kontaktná osoba
Ivana Pečeňáková Pavlovičová
0918757178