Vychovávateľ

Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
540
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia ( vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
• úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požiadavky
Voľný pracovný pomer na obdobie od 01.02.2022 do 30.06.2022
Predpoklady na výkon funkcie:
• kvalifikačné predpoklady
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní, príp. praxi,
• súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky:
• podmienkou je ovládanie maďarského jazyka

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy v termíne do 14.01.2021.
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom mnaďarským –
Tompa Mihály Alapiskola,
Šrobárova 11/ 12
979 01 Rimavská Sobota

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12
97901 Rimavská Sobota
www.zstompamihaly.edupage.org
0475623824,0475624432
Kontaktná osoba
PaedDr. Štefan Orosz, riaditeľ školy
+421475624432