Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Účtovník/čka

Základná škola, Modra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vajanského 93, Modra
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
435
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Office 365 - pokročilý
Vzdelanie
Minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Zameranie/odbor: ekonomické
Ďalšie požiadavky
1. Komplexné vedenie podvojného účtovníctva školy (v programe CORA GEO) a jeho mesačné uzávierky za všetky strediská školy v súlade so zákonom o účtovníctve a internými predpismi. Kontrola náležitostí účtovných dokladov po formálnej a vecnej stránke.
2. Evidencia a kontrola vecnej správnosti faktúr. Zabezpečenie platobného styku s bankou.
3. Zodpovednosť za vedenie pokladne školy. Zabezpečenie vedenia pokladničných kníh a sledovanie dodržania pokladničných limitov.
4. Vedenie evidencie príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou ŠKD, .
5. Zabezpečovanie inventarizácie majetku a záväzkov školy a následná účtovná evidencia pohybov, prírastkov a úbytkov a vyradenia majetku.
6. Vypracúvanie ekonomických rozborov a výkazov o čerpaní finančných prostriedkov.
7. Príprava podkladov pre ročné vyúčtovanie normatívnych a nenormatívnych dotácií a dotácií pridelených z originálnych kompetencií.
8. Zodpovednosť za vypracovanie súhrnnej správy o hospodárení.
9. Zabezpečenie archivácie účtovnej dokumentácie v zmysle platných predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vajanského 93
90001 Modra
www.zsvajanskeho.edupage.org
0336472582
Kontaktná osoba
Marcela Pechová, PaedDr.
0910606953