Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
- platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z. výška funkčného platu pozostáva z platovej tarify najmenej 1118 EUR + príplatok za riadenie a osobný príplatok

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods. 1 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s vyhláškou č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve, školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
- vykonanie 1. atestácie podľa § 30 ods. 1, § 59 alebo jej získanie podľa § 90 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Ďalšie požiadavky
- znalosť školskej legislatívy a príslušných právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov,
- bezúhonnosť - § 9 ods.1 písm. b ) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť - § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. ,
- ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy,
- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
- osobné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4zákona č. 552/2003 Z.z.

Požadované doklady: .....viac na www.dubnica.eu

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť/zaslať v zalepenej obálke najneskôr do 09. decembra 2021 do 13.30 hod. s označením „NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ s MŠ Centrum I 32 “.


Prihlášky zasielajte na adresu zriaďovateľa:

Mestský úrad Dubnica nad Váhom,
oddelenie školstva,
Bratislavská 434/9,
018 41 Dubnica nad Váhom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Centrum I 32
01841 Dubnica nad Váhom
www.zscidca.edupage.org
0424420400
Kontaktná osoba
Mária Balážová
0918117044