Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.11.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
432
Platové podmienky
Plat pedagogického zamestnanca(PZ) – pedagogický asistent, (úplné stredné vzdelanie - ÚSV, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa – VŠ1 alebo 2. stupňa – VŠ2 v pedagogických odboroch.
začínajúci PZ(ÚSV): 738,50 €
samostatný PZ (ÚSV): 817,50 €
začínajúci PZ(VŠ1, VŠ2): 817,50 €
samostatný PZ(VŠ1, VŠ2): 915 €
Plat sa zvyšuje podľa dĺžky započítanej praxe a profesijného rozvoja. Pedagogický asistent v profesijnom rozvoji nemá možnosť vykonať atestácie.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s IKT v ZŠ
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady sú podrobne rozpísané vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Padagogický asistent - požadujeme len ukončené pedagogické vzdelanie: ÚSV, VŠ 1. stupňa, VŠ 2. stupňa.
Ďalšie požiadavky
Nástup do zamestnania 1. 12. 2021. Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov(tlačivo je súčasťou inzerátu) zašlite na [email protected] (do 26. 11. 2021).
Kontakt: 0903844737
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Meno/priezvisko: _____________________________________________
Dátum narodenia: _____________________________________________
(ďalej len „dotknutá osoba“ )

Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prevádzkovateľovi:
Prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 31 201 458

v rozsahu: predloženom v mojej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru vrátane _____ ks príloh
na účel: uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa


súhlas poskytujem na obdobie : _______________
(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého nám súhlas poskytujete)

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

Dátum _____________________

______________________________
podpis dotknutej osoby

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Samuela Timona
Trenčianska Turná 30
91321 Trenčianska Turná
www.zstrencturna.sk
0326585221
Kontaktná osoba
Beáta Sabová
0903844737