Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Kamenná Poruba

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 474/5, Kamenná Poruba
Aprobácia
Anglický jazyk, Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
10.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
174
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežné užívateľské programy, internet, pokročilý
Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
 VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a Vyhlášky 1/2020.
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky:
 zdravotná spôsobilosť,
 bezúhonnosť,
 ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
 písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (zatiaľ).
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 25. 11. 2021 na adresu: ZŠ s MŠ Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba alebo elektronicky na email: [email protected]
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní len uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné a iné požiadavky. Termín pracovného pohovoru bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 474/5
01314 Kamenná Poruba
www.zskamennaporuba.edupage.og
0415498344
Kontaktná osoba
Zuzana Maniaková
+421911623223