Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Krasňany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krasňany 19, Krasňany
Termín nástupu
1.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
53
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC
Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- minimálne päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
- splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o vzdelaní (prosíme predložiť aj maturitné vysvedčenie),
- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany),
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 26.11.2021 na adresu: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín. (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).
Obálku označte heslom „VK riaditeľ ZŠ s MŠ Krasňany - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy.
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania je 15.12.2021. Predpokladaný nástup do zamestnania je k 01.01.2022.
Ďalšie informácie: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín, č. tel. 041/5692 381, e-mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Krasňany 19
01303 Krasňany
www.skolakrasnany.edupage.org
0415692193
Kontaktná osoba
Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany
+421902467816