Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mládeže 289, Strečno
Termín nástupu
8.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.11.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
204
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel., Powerpoint, Zoom a pod.
Vzdelanie
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (psychológia),
• ukončený alebo prebiehajúci terapeutický výcvik je výhodou
Ďalšie požiadavky
Požadované zručnosti, schopnosti:

• kladný vzťah k deťom,
• schopnosť analyzovať a riešiť problémy súvisiace so školským prostredím,
• schopnosť asertívnej a na riešenie zameranej komunikácie,
• schopnosť vytvárať priateľskú atmosféru,
• schopnosť kreovať priateľské vzťahy založené na dôvere,
Požadované doklady:

• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis (europass),
• fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z.),
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• doklady o ukončenom vzdelaní.

Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, tvorivosť,
kladný vzťah k práci s deťmi, práca v tíme, precíznosť, spoľahlivosť, empatia.

Náplň práce školského psychológa (výber):

1) vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ a stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti,
2) poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom základný, stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
3) uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
4) aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti SŠ, ZŠ,
5) spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi
6) zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
7) poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
8) aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka, v ktorej pôsobí.


Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu:

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,
Mládeže 289,
013 24 Strečno
[email protected]

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Slovenského národného povstania
Mládeže 289
01324 Strečno
www.zsstrecno.sk
0415007010
Kontaktná osoba
Mgr. Matúš Čička
0901703891