Riaditeľ

Materská škola, Perín-Chym

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Perín 145, Perín-Chym
Termín nástupu
1.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
24
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet pokročilý, Word, Excel
Vzdelanie
- Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vykonanie I. stupňa atestácie alebo jej náhradnej formy
- Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 z. z.
- Osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a, b, c, zákona č. 138/2019 Z. z.
- Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.
- Ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- Organizačné a riadiace schopnosti
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- Písomná prihláška do výberového konania
- Overená kópia dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy
- Potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe
- Štruktúrovaný profesijný životopis
- Písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej škôlky v rozsahu 1-2 strán A4
- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- Odpis z registra trestov
- Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace)
- Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c), e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Perín 145
04474 Perín-Chym
0554665312,0910624919
Kontaktná osoba
Obec Perín - Chym
+421903560091