Riaditeľ

Základná škola Štefana Senčíka, Starý Tekov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tekovská 17, Starý Tekov
Termín nástupu
1.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
140
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 bezúhonnosť
 zdravotná spôsobilosť
 ovládanie štátneho jazyka
 ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)
 znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných prepisov potrebných pre riadenie ZŠ

Požadované doklady potrebné predložiť do VK spolu s prihláškou:

 prihláška do výberového konania
 overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov)
 profesijný životopis
 čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca
 návrh koncepcie rozvoja základnej školy na funkčné obdobie
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej 1118,00 €.

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – ZŠ - neotvárať“ najneskôr do 15.11.2021 do 12.00 hod. na adresu:
Obecný úrad
Tekovská 1
935 26 Starý Tekov

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie ZŠ - neotvárať“.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia
požadované predpoklady najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Štefana Senčíka
Tekovská 17
93526 Starý Tekov
zsstarytekov.edupage.org
0366311011
Kontaktná osoba
Eva Šebová
+421366311019