Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Pernek

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pernek 285, Pernek
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
26
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Požiadavky v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“):
• kvalifikačný predpoklad v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• znalosť príslušnej legislatívy,
• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
• znalosť práce s PC.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
• písomná prihláška do výberového konania,
• overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• overený doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy,
• odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• profesijný životopis,
• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 9 a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.),
• písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách prihlášky.
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
SUMA ZÁKLADNEJ ZLOŽKY MZDY: 1 118 eur. Ďalšie platové dojednania po dohode v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností uchádzača.
Termín podania prihlášky do: 30. novembra 2021
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa: Obec Pernek, Obecný úrad Pernek 48, 900 53 Pernek. Na obálke uveďte adresáta, titul, meno, priezvisko a adresu odosielateľa a označenie: „Výberové konanie ZŠ pre 1. – 4. ročník s MŠ Pernek – neotvárať!“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Pernek 285
90053 Pernek
www.pernek.sk
0347784122,034/7784121
Kontaktná osoba
Martin Ledník
0917677010