Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Hrabušice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 369, Hrabušice
Termín nástupu
18.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.10.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
391
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet - pokročilý, Word, Excel, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
- bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
- ovládanie štátneho jazyka
- osobnostné predpoklady: kladný vzťah k deťom, empatia, tvorivosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci a kultivované vystupovanie, samostatnosť, lojálnosť, schopnosť spolupracovať v tíme

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie na pozíciu, telefónny kontakt, e-mail,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:
v zmysle Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 13. 10. 2021 do 09:00 hod na adresu:
ZŠ s MŠ Hrabušice, Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice,
na obálku uveďte: „Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie – neotvárať“ alebo mailom na adresu: [email protected]

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 14. 10. 2021 v čase od 08:00 hod v budove ZŠ s MŠ a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

V Hrabušiciach dňa 06. 10. 2021
PaedDr. Alena Rerková
riaditeľka školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná 369
05315 Hrabušice
www.zshrabusice.edupage.org
0534490300
Kontaktná osoba
PaedDr. Alena Rerková
0911158708