Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.9.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
163
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilé znalosti - internet, MS OFFICE
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu určitú počas doby trvania projektu Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (NP POP 2)
Predpokladaný termín nástupu: október 2021
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis - Europass,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch,
- v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte poštou najneskôr do 23.09.2021 do 12:00 hod. na adresu:
Základná škola s materskou školou
Šarišské Jastrabie 270
065 48 Šarišské Jastrabie
Na obálku uveďte:
„Žiadosť o prijatie do zamestnania sociálny pedagóg – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenie žiadosti na ZŠ s MŠ, Šarišské Jastrabie 270, 065 48 Šarišské Jastrabie. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberu zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Na ústny pohovor budú vybraní uchádzači osobitne pozvaní. Účastníci pohovoru sa riadia aktuálnymi epidemiologicko-hygienickými opatreniami ÚVZ SR .

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Šarišské Jastrabie 270
06548 Šarišské Jastrabie
0524283461
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Muchová
0524283461