Školský špeciálny pedagóg

Materská škola, Hnúšťa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežie Rimavy 447/1, Hnúšťa
Termín nástupu
18.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
130

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1, písm. b) s poukazom na § 15 zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným prehlásením,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1, písm. c) s poukazom na § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• spôsobilosť na právne úkony

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
• čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt,
• úspešný uchádzač podľa § 15 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytne na účel preukázania bezúhonnosti pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

najneskôr do 5. októbra 2021 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – školský špeciálny pedagóg materskej školy - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Hnúšťa, Mestský úrad, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Nábrežie Rimavy 447/1
98101 Hnúšťa
0475423307
Kontaktná osoba
Mesto Hnúšťa
0472028822