Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Beluša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slatinská 3, Beluša
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
13.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
505

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Slatinská 3
01861 Beluša
www.zsbelusa.edupage.org
0424710822
Kontaktná osoba
Ing. Edita Horváthová
0948071045