Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Špeciálny pedagóg

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Veľká Lomnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Železničná 115, Veľká Lomnica
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.9.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie práce v programe MS Office, Internet - pokročilý
Vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Ďalšie požiadavky
1. pracovné miesto a 1. miesto počas MD
NP-PRIM II
Iné predpoklady:
- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením telefonického kontaktu,
- profesijný životopis (europass),
- motivačný list,
- doklady o ukončenom najvyššom vzdelaní,
- súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 20.09.2021 do 12:00 hod. na adresu: Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica (rozhodujúci pre zaradenie do výberového konania bude dátum doručenia resp. zaevidovania obálky v podateľni Obce Veľká Lomnica)

Na obálku uveďte: „Odborný zamestnanec MŠ – neotvárať“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na pohovor pozvať (elektronicky, telefonicky) iba tých záujemcov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a doložili všetky potrebné doklady na danú pracovnú pozíciu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Železničná 115
05952 Veľká Lomnica
www.zsvlomnica.edu.sk
0524561129
Kontaktná osoba
Daša Blaščáková
+421524313304