Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Bolešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bolešov 276, Bolešov
Termín nástupu
9.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
242

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, word, excell
Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga sú uvedené v prílohe č. 8 tejto vyhlášky).
Požadované vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis vo forme europassu (327_EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT - Slovenská verzia)
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Uvedené doklady prosím zašlite na adresu školy alebo email uvedený nižšie.


Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
• doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
• poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov

pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2022
pracovný pomer v súvislosti s Národným projektom Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Bolešov 276
01853 Bolešov
www.zsbolesov.edu.sk
0424493224
Kontaktná osoba
Mgr. Alena Paličková, riaditeľka
0424493224