Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola, Dulov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dulov 71, Dulov
Termín nástupu
20.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
30

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Office, Power Point, internet
Vzdelanie
V zmysle Prílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- europass - životopis (príloha)
- úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných dajov a o zmene a doplnení neskorších zákonov

Ostatné predpoklady:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka,
- trpezlivosť, spoľahlivosť, inciatívnosť,
- práca s PC/internet (Word, Excel, PowerPOint, Outlook
- vítaná pedagogická prax.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Dulov 71
01852 Dulov
www.zsdulov.edupage.org
0424471102
Kontaktná osoba
Ing. Jozef Šamaj, starosta obce
0424471100