Pedagogický asistent

Materská škola, Tisovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vansovej 231, Tisovec
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
14

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti – pedagogický asistent:
• kvalifikačné predpoklady
o vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch, alebo študijných programoch v súlade s § 9 - kvalifikačné predpoklady zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „vyhláška“), prílohy č. 6 vyhlášky - kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent (odkaz na prílohu č. 6 vyhlášky)
Ďalšie požiadavky
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu v Tisovci, so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec. Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke označenej heslom „MŠ Rimavská Píla - PA“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24.09.2021 (rozhodujúci je dátum odoslania žiadosti na poštovú prepravu). Na žiadosti doručené po stanovenom termíne nebude mesto Tisovec prihliadať. Komisia posúdi kvalifikačné predpoklady uchádzačov a rozhodne o obsadení pracovnej pozície bez pracovného pohovoru.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.10.2021
Trvanie pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2022
Rozsah pracovného úväzku: 100%
Predpokladaná hrubá mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť o prijatie do zamestnania;
• životopis uchádzača;
• motivačný list;
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony;
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti;
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (potvrdenie žiadosti bezúhonnosť cez portál crvinfo, alebo cez Okresný úrad - odbor školstva doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy);
• súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha oznámenia);
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti – pedagogický asistent:
• kvalifikačné predpoklady
o vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch, alebo študijných programoch v súlade s § 9 - kvalifikačné predpoklady zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „vyhláška“), prílohy č. 6 vyhlášky - kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent (odkaz na prílohu č. 6 vyhlášky);
• bezúhonnosť;
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Miestom výkonu práce je Materská škola Rimavská Píla, so sídlom Vansovej 231/7, 980 61 Tisovec, m. č. Rimavská Píla.

UPOZORNENIE:
Nejde o výberové konanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Mesto Tisovec rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta bez pracovných pohovorov, na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností, na výkon pracovnej činnosti – pedagogický asistent.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Vansovej 231
98061 Tisovec
0475493492
Kontaktná osoba
Tibor Tokár
0911942421