Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Rišňovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rišňovce 427, Rišňovce
Termín nástupu
15.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
189

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
V zmysle § 84 odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
• Kategória
- školský psychológ v ZŠ – 1 pracovné miesto, úväzok 100% na školský rok 2021/2022 - projekt NP PoP II,
 • kvalifikačné predpoklady - odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• požadované doklady – žiadosť, profesijný životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania,
• iné požiadavky - spoľahlivosť, komunikatívnosť,
• nástup do zamestnania – 01.09.2021 do 15.09.2021,
• informácia o plate - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe,
• miesto výkonu práce – ZŠ s MŠ Rišňovce 427, 951 21 Rišňovce,
• ukončenie výberového konania - do 15.09.2021
• ďalšie informácie – žiadosti zasielajte na emailovú adresu: [email protected], telefón - 0918 484 944.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Rišňovce 427
95121 Rišňovce
zsrisnovce.edu.sk
0377828721
Kontaktná osoba
ZŠ s MŠ Rišňovce
0918 484 944