Riaditeľ

Súkromná materská škola HAPPY-TIME, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šumavská 34, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
2.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
Vzdelanie
• predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods. l a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• vykonanie 1. atestácie podľa § 30 ods. 1 alebo jej získanie podľa § 90 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
- znalosť príslušnej legislatívy
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti pedagogického zamestnanca
• profesijný štruktúrovaný životopis
• preukázanie zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola HAPPY-TIME
Šumavská 34
82108 Bratislava-Ružinov
+421 903 492 955
Kontaktná osoba
Miroslava Sekáčová
0948259191