Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Hlavný kuchár / kuchárka

Materská škola, Tisovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Daxnerova 1085, Tisovec
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
65

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie PC - základy
Vzdelanie
stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24.08.2021 (rozhodujúci je dátum odoslania žiadosti na poštovú prepravu). Na žiadosti doručené po stanovenom termíne nebude mesto Tisovec prihliadať. Pracovné pohovory s uchádzačmi, ktorí predložia žiadosti o prijatie do zamestnania, sa uskutočnia dňa 27.08.2021 od 11:00 hod. v zasadačke mestského zastupiteľstva na Mestskom úrade v Tisovci, so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec.

Trvanie pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2022 s možnosťou jeho predĺženia
Rozsah pracovného úväzku: 100%
Predpokladaná hrubá mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť o prijatie do zamestnania;
• životopis uchádzača;
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony;
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti;
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (pri vybranom uchádzačovi sa bezúhonnosť overí cez cez portál oversi.gov.sk pred podpísaním pracovnej zmluvy);
• súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha oznámenia);
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval;
• kópia dokladu o odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami vydaný RÚVZ výhodou (nie je podmienkou).

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti – hlavná kuchárka/hlavný kuchár:
• kvalifikačné predpoklady
o stredné vzdelanie;
• bezúhonnosť;
• zdravotná spôsobilosť;
• odborná spôsobilosť na prácu s potravinami vydaná RÚVZ výhodou (nie je podmienkou).

UPOZORNENIE:
Nejde o výberové konanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Mesto Tisovec rozhodne o obsadení voľných pracovných miest na základe pracovných pohovorov a posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností, na výkon pracovnej činnosti – hlavná kuchárka/hlavný kuchár.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Daxnerova 1085
98061 Tisovec
0475493517
Kontaktná osoba
Tibor Tokár
0911942421