Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Borša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ružová 304, Borša
Aprobácia
Dejepis, Fyzika, Výtvarná výchova
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.8.2021
Rozsah úväzku
79%
Počet študentov školy
191

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
štandardná úroveň práce s počítačom - Word, Excel, Power Point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategógie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady : komunikatívnosť, organizačné schopnosti, kladný vzťah k deťom.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 10. augusta 2021. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Adresa: Základná škola s materskou školou, Ružová 304, 076 32 Borša
www.zsborsa.edupage.org
email: [email protected]

Ďalšie informácie:
Fyzika - 26% úväzok
Dejepis - 31% úväzok
Výtvarná výchova - 22% úväzok

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Ružová 304
07632 Borša
www.zsborsa.edupage.org
0566683360
Kontaktná osoba
Ing. Valéria Kunová
0905526423