Predmet

Riaditeľ

Súkromné odborné učilište ELBA, Svinia

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Záhradnícka 83/19, Svinia
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.8.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce PC (Word, Excel, internet, Powerpoint), schopnosť používať školské aplikácie (Asc Agenda, Edupage, Office 365)
Vzdelanie
Riaditeľ školy musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady:
• podľa § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 citovaného zákona
• kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie stupňa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
• pedagogická prax minimálne 5 rokov
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
• znalosť príslušnej legislatívy a schopnosť dodržiavať školskú filozofiu
• preukázateľné schopnosti uplatňovania manažérskych funkcií
• komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom jazyku
Požadované doklady:
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• profesijný životopis,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• doklad o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
• písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania,
• prihláška do výberového konania

Uzávierka prijímania prihlášok je do 06.augusta 2021, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.
Prihlášky a požadované doklady s označením „Výberové konanie SOU ELBA - neotvárať“ posielajte na adresu: Ing. Emil Blicha - ELBA, zriaďovateľ, Smetanova 2, 080 05 Prešov
Informácie: tel. č. 0905 425 871, e-mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné odborné učilište ELBA
Záhradnícka 83/19
08232 Svinia
Kontaktná osoba
Ing. Emil Blicha
0905 425 871