Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kuzmányho 6, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
141
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC, web, e-mail, internet na užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch , ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Iné požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, ovládanie maďarského jazyka, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), práca s PC, spoľahlivosť, asertivita a komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
V zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy od 1.161,50 € d /za mesiac + zvýšenie PT za započítanú prax.
Doručenie písomností do 14.06.2024 mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice
: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, motivačný list, súhlas so spracovaní osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fotokópia dokladov o vzdelaní.
Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor . Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe doručených dokumentov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
Kuzmányho 6
04174 Košice-Staré Mesto
https://marai.edupage.org/
0556221954,+421556221954
Kontaktná osoba
Valéria Šomšáková
+421948625737