Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Krasňany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krasňany 19, Krasňany
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
53

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC
Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- minimálne päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
- splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní (prosíme predložiť aj maturitné vysvedčenie)
- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Krasňany 19
01303 Krasňany
www.zskrasnany.edupage.org
0415692193
Kontaktná osoba
Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany
+421902467816