Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola, Spišské Vlachy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 6, Spišské Vlachy
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
396

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
samostatná práca s PC a internetom
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
absolvovanie I. atestácie,
absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov-základný modul funkčného vzdelávania. (možnosť doplniť po vymenovaní)
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, ako samostatný pedagóg
Ďalšie požiadavky
čestné prehlásenie o bezúhonnosť, (meno, priezvisko, čestne prehlasujem ....)
zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z.,
riadiace, organizačné komunikačné a manažérske schopnosti,
znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
osobné a morálne predpoklady,
ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z.,
znalosť cudzích jazykov vítaná,
schopnosť samostatnej práce s PC a internetom.

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný štruktúrovaný životopis,
doklad o absolvovaní 1 atestácie,
overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, (vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach)
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
písomný návrh „Koncepcia rozvoja školy“, (v rozsahu maximálne 5 strán)
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie,
písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
čestné prehlásenie kandidáta, o tom, že mu nie sú známe prekážky vo veci prípadného menovania do funkcie riaditeľa.

Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „ Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy – NEOTVÁRAŤ “ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr do 15.30 hod. dňa 19.07.2021 osobne, alebo poštou na adresu zriaďovateľa: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61, Spišské Vlachy.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené písomne najmenej sedem dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Komenského 6
05361 Spišské Vlachy
www.zskomspv.edupage.sk
0534495454,0534495444,0534299455
Kontaktná osoba
Mgr. Dorocáková Eva
0534174215