Predmet

Pedagogický asistent

Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
20

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Do nášho projektového tímu v materskej škole, v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II hľadáme posilu na pozíciu asistent učiteľa.
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, (ak uchádzač nebude vybraný, overené kópie na požiadanie vrátime),
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka, ovládanie maďarského jazyka ( prínosom)
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,
Platové podmienky: podľa zákona 552/2003 Z.z. a 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
Dúžavská cesta 11/1054
97901 Rimavská Sobota
0475812135
Kontaktná osoba
Iveta Brndiarová
0911931023